Mayo 2015

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

Passer montanus

Passer montanus

Fulica atra

Fulica atra

Psittacara finschi

Psittacara finschi

Saxicola rubetra

Saxicola rubetra

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus arundinaceus

Chlidonias niger

Chlidonias niger