Mayo 2014

Potamotrygon cf. leopoldi

Potamotrygon cf. leopoldi

Potamotrygon cf. leopoldi

Potamotrygon cf. leopoldi

Potamotrygon cf. leopoldi

Potamotrygon cf. leopoldi

Euphonia anneae

Euphonia anneae

Euphonia anneae

Euphonia anneae

Colossoma macropomum

Colossoma macropomum

Colossoma macropomum

Colossoma macropomum

Colossoma macropomum

Colossoma macropomum

Osteoglossum bicirrhosum

Osteoglossum bicirrhosum

Harpia harpyja

Harpia harpyja