Enero 2011

Asio flammeus

Asio flammeus

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus

Sylvia melanocephala

Sylvia melanocephala

Erithacus rubecula

Erithacus rubecula

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Cervus elaphus

Aquila adalberti

Aquila adalberti

Aquila adalberti

Aquila adalberti